Page 1 - عدد الخميس لجريدة الصباح
P. 1

¢W¹«œu ¢ W³B s l b W dÝ


                                                             ASSABAH
       «džuKO 900 Êe¹Ë dAŽ ”œU « ÊdI « v ≈ œuF¹Ë ÂULŠ ÊdHÐ e−Š

       “¶  ¬šš šš€£  
‰ ™ šš šš šš Ó ›  ‹šš …  Á ­  ª    Æ     ‡  §     …
      “’  ‹ ½  •
 à ‚    »   ”   — ˜ ¼¡   ’   µ	 Ÿ • ž 
Ē £
 ›
      Ê ¦¶ —   Š    ¡     "   "  Š ‹  
  ¼
… ” ›  ¼ Œ  » ›
        › 
 Ð   
   šš€Ë ‘  “ Ɛ  	  
  ƒ  ˆ  ‰šš ” 
©   
   ššŠ  … Ã
        ’  « “ ‰œ›   
 ¿ ®
 “ Ɛ  ¸    Š    	 
      ‚ «£ 
  Ÿ
                                 .” ¡ — ˜
      ÃÄ  µ	  šššššš®
 	 ¦’  ª    Æ     º’    ”… "±   "  	  Ì ¨
                             Quotidien Marocain d’information   Œ  Å   
            	  °’  Ã	  Ã	  ’ ‘ ­ Ï  ¬¡ ’ ” šš šš  ‘ † ¨ 900 ššš ¼šš
‰
  	   www.assabah.ma :“
 Ÿ É µŠ
                         ‹ššššš ššššš ššššš 
  ššššššš ššššššš ¼ššššššš šššššššÆ ²ššššš ššššš ššššš  ššššš­ššššš¨ 2020  ¨… 22 „ ­¡  “­š È  ¢   	  . :
                         ¼   ƒ  šš­šš• 	šš   šš šš€…
   ­  « ¢•   4 :   - ”
   
 ˆ	      - 6348 	       2000 À 3 :“

   ½ 	 £
                          
 šš ššŽšš  šš ššª šš šš šš  ššÁšš šš šš   ššššš…
                          šš­ššŸšš›šš  ¿	šššš ´ššš ššš  ššš ššš¨
  ššš¦ššš  —šš šš
                         ¬ 
©  ¸ 	 
  … ÃÄ   ª 	 £                      ﺹﺎﺧ                           ﻒﻠﻣ
                            ™ šš šš šš   Ÿ     › 
                             Š ¼       ®˜ 	 Š
                            µšš šš šš    šššššš€Ë 	šš šš šš ¼šš­šš šš šš šš’  ÆÆÆ 2021 W??O½«eO    œ—UDð  WMF ÆÆÆ U½Ë—u
                                .  ƒ  ˆ  ‰
                           w³¹dF rOK(« b³Ž        …œU¹“  Vz«d{                         5ÐUB*«
      © «u¹eÐ bO−*« b³Ž®            2 W×HB « w WL²² «                            6                            5-4


                 ﺡﺎﺒﺼﻟﺍ ﺭﺎﺒﺧﺃ        5³ ²M jI ¹ ¢UOKO ËbOТ d Ë


                         ‰öI²Ýô« >
     ‹Ÿ­   
  ®  ‹  ƒ›   ƒ  ¼ › «… ‚ «£ ¸  ¾ …
     .2021  ššŠ šš šš›šš šš« “šš šš ššŸšš›šš  šš« ššª  —ššš ˜ ššºšš šš ¢    šš­šš šš £
         ‘œ
 ¸ …  Æ “    ¢ "”   " ¸  ”… "±   " ­
     —  ”šš  šš›šš’ 	šš®šš 
 .¸ šš šš šš 
 ššÆ‡  ¯ ‹šš  ­ « ¼­« °Œ
      ­ — ˜  ¶É  	 ‰…     
    º  ¬ Á  ›ª£ »…  ‰UHÞ√ vKŽ –ËcA « WÝ—UL Ë s¹d UIÐ d¹dG²K qLF²Ý« wLOK ≈ fK− WOJK w q×
            .¸   „ œ “ 	   “¨  Œ£ ƒ­  Ö ‚
     ©‚ ÆÍ®                                                                          à œ  ¹ ›  ‹ ” ¡  ¢  ¢
                          ¡UHŽ≈ >               ÆÆÆW?KIM?² …—RÐ                              ¼  Ÿ  " šš šš šš šš
	šš šš" ššš¨
 ̚š šš Àšš šš¡šš
                      
   
 	    15  
                                                ‘ … ¼ ª  ƒ  “­ Š˜ „ œ ‹ ¼  º
                ­€  	 ‚ ƒƒ„ ‚ ƒƒ…†ƒƒ  ( ƒƒ‡ˆƒƒ‰ƒƒ ) Šƒƒ 
 ‹ 
                                      Ç 	šš šš “ššª šš šš šš  šš¨ šš­šš šš ¬šš šš šš šš  ¬šš šš šš›šš
     ŒŽ      	‘ ­’“  .  ”•      – — ˜	  Œ • Œ „  ™                                            ‘    ¨   Š ‹ Ì    ˜ 	  ¢ ­ Ÿ
      š›œ™  ‚ž  ” Ÿ     ”€  ‚ ¡
       ”  ¢ ™£š
 ¤ ”–                                           —    ¨Ž Ê ¯ «£  ­Ÿ› ¿	šš ´ ­
     ¥  ¦” ’ §  ¨  ‚ © ’ ƒƒ  ª

   ””    ƒƒš «   ”                                                    . ª 	 £    œ   †
               . Ÿ   •  ”   ­    ”  ¬                                                   šššššš žšššš šššš šššš  (… .±) ̚šššš ššššš  “ššššš µšššš šššš šššš
     ©” ÆÍ®                                                                          ššº šš šš ššš šššÅššš ššš  “šššš ¼šššÆ ššš ššš  "„šššŸššš ššš
ššš"
                          —UD >                                                     «  ­ 
 ³ šš šš šš ¼  Ö 
 ³ šš ´šš šš•
      œ Æ ¬šš Ӛš šš  “ŸŸ  Ӛš¡šš  ‹šš ©šš   ššÁššŠ ¹ššª šš« §  ššÁšš šš …                                     šš šš šš¶
 “ššš  ššš¦šššÆ… —šš šš “šš šš ššœšš  –
̚šš šššš
     ž  ’ “šš ¼šš ‚ššÅšš šš«  ššÁšš›šš šš À šš¡šš  ‹ššš ‡ 
©šš šš  šš 
 šš›šš  » šššš
                              ¢šš¨ šš›šš šš« ¿ ššššš… ¢šš šš’ —šššš ˜   ¶É  Š ˜
       › ¹ª   	  ¨   
© ­ "±   "     ž 
 .  	¡                                                 .     
 	 	   Ê
 Ò ¹
      À ¡  ‹ ‡  ® ¹  ’  ‰…  ”… —  
     ‹ ‘ † ¨                                              Á  "šš šš
	šš šš" —šš šš ٚš šš šš  “ššš ššš …
     .» ¦   Á   Á›­  ¦
 ¨   ¤ 
©  — ˜    ˜ ¼    Æ                                             £ ¦Æ… ¼®  	 « “ Ï  Œ£ 	  "Â
 Ÿ’"
      œ — ˜ ¼   × ¦’ — … ­¨ ‹šš ‡ °    Š ‹ ¢   ̚šŠ
…
                                             ÏÄ¡ 
 “­ ŠÉ „ œ   Ÿ  “   — ˜
                    .    ‹  ¤ ‘ † ¨                                                       šš¦ššÆ… ž œ  ššš¨
 "„ššŸšš šš
šš" šš 	šš
     ©’ Æ®                                                                          —ššš ˜ ¬ššš ššš ššš›ššš  µšššššš  ššššš  ˆ 
 šššššššœššššššš  ¿ ššššš ššššš
                         l³ « 5Ž >                                                    ¢ ­ Ÿ “šš­šš šš ššŠÉ „šš ššœšš  „ššš šššª   ššš 	ššš ššš«
     ® ‹ ¯ ° ƒƒ«ƒƒš¯ ±•  œ  ­  ²«  ˜ƒƒ	  œ	  ³  ƒƒ„ ƒƒ                                           Ç 	  “ª    šš¨ šš   ­ ¼ ˜ ½ šš­šš šš«£
     ¦œ  ´ „ Š”µ‚  • ¦¶ § ”¡   ° ƒƒ  § ”™œ	 ‚     ¢
                                                         .“Ÿ
     .( ƒƒ ƒƒœƒƒƒƒ )  ƒƒƒ· ­ •’ ­ƒƒ ƒƒ  Œƒƒ ƒƒ ƒƒ– ´ƒƒ ƒƒ¸ƒƒ ƒƒ  ™  Šƒƒ”ƒƒµ‚  ­ƒƒ	 ƒƒœƒƒ ƒƒŽ¹                            šš¦ššƒšš¨ ¬šš šš¡šš šš šš ”… "± ššš ššš ššš " šš­šš šš
        ¸ –¹  • º ƒƒŸ‚ ® ˜ ¡  » ƒƒš 
 
   ¸™„ ¤ ‚  ‹ ƒƒ„                                             šššš¨šššš  žšššš ššššº ™šššš šššš« ̚š ššš  ¢šššš šššš’£ šššš šššš’
      ²š  ¼ – ™	 ‹    œš 
   ¡   ¢ ¬”Ž   ” ž § ½ ¶Ÿ                                              ¼ššš  ššš« ‚šššššÆ˜ 	šš ššŠ šš	šš šš šš  ššš 
 ššš›ššš “ššš
     ¾ ³ ­€ ” 	
 ­   ¸    ”µ  ¤ — ¿ ™™  À  € ¯  ©‚ « 	                                             —šš ˜ ¢ ­ ¨ ‹šš šš šš šš šš  —ššš ˜ ¢šš•	šš … ½  ššš« šš
                          . Á ·                                                     ӚšÅšš šš 
 ¢šš 	šš šš šš  ˆ ššÁšš šš  šš šš¨ šš  šššš  šššš¨…
     ©” ÆÍ®                                                                          ³ Å šš šš šš ²šš šš šš šš šš šš  šš šš›šš šš  —šš šš
                           —UЬ >                                                        .‰   —    Œ˜   	 «
      à ššœšš  ½šš šš«‡ µ Á  ššº šš šš šš “ššŸšš šš  Ç 	šššš  ššº šš šš ššÁšš šš …                                ‚šššššÆ˜ ¢šššš šššš ššššŠÉ ‹ššššš  ššš ššš ššš ššš ‘ šššš šššš šššš’
       Ÿ   ’  ¤ œ µ  М  “›  Ø  ’ ”
  ¯ ¦   ­                                               	   Š   ­® „ «Ž’ ®… ‹ ˆ 
     ©Æ  ­’ ¦›   ­ … ”…       …
 .  ­œ  “¦Ò 	 … ¸  Š‡                                             “ œ  ‚Å «£ 
 Ì   ˆ • Ò  ›¦ «
     ¢•  Ê£¤ 10 —šš ˜  ’  ­€… ”
 	šš›šš ‹ Ä   Á   ” šš … Ù µ  Ø¡   “  « ‚    Á Ÿ      ­¨ µ¶
 ”
 
 	    ‘   ”
 ¸ ¨  „ 	Ÿ’ — ˜ "  ’    " ¸ ›º… Ù 	­  . Á   ¦Æ… ¹ “
                        .	   ¯                                                       VODÔ 5ÝU¹
     ©Ÿ ÆÍ®                       (   	 œ  	 )      .‹ ‡ 
 Á   ¬ … ‘ … ½    “ ” œ  ¢ 
…  ‡ “ ž Å 
 .¹ Á  “ ­    ‚« 	 	 ’ 
… »
 ¦
                                                                                  2 W×HB « w WL²² «


      ÍU 16  «dO−Hð dÐb* «bŽù«            ¡UCO³ « WO½«eO aHM ¢ÃUÐuC «¢                               ¢w² ¹œ¢ ?Ð wM √ …—UO Ð  «—b      .‘) ¹ “ “ª 	 £ ¢Ÿ›   	º       œ¦’ —   « 17 	 
      ‘ 	 É  “¶  ¬ €£  ¼ 
 ˜  Š      “ Ò ÃÄ   	     (‘ UNOKŽ dOýQ² « ÂbFÐ œbNðË 5³ ²M oKIð —UOK 300 v ≈ qBð qOš«b*« w WOL¼Ë  UF uð  » ¦  ª    Æ     œ  Š ¦  º    ƅ
      ¹ « µ  	­      
 › “ ¨   
    ®˜   ‹ Ÿ’ ®… ‹                                          šš šš šš  “ššš ššƒšš­šš’ ¬šš­šš€ 	šš šš šš ( ššš€‚šššƒššš ) „ššš … 
…
       Š ‹   œ¦     Ô  ž ¡’  
 › “ ¨   
   šššºÉ      ."  ¦  
   	    	 ’         2021            
   
	     —    	¡ ˆ‰ › „ ’   “ » Ÿ­ ­  "“  "
      45  Š
… “    	  Ð 	 ‡ ´ ’ €˜      ª 	 £    œ   †  „ œ­ ‚ «£ ¸ šš ¹  „ ª  ¼   
 ¬ ›   	ššŠ
    	    	 
  
   ­ ( €‚ƒ ) „ … 
…   †‡  °    Š ‹ ¼  А›  "» 
 "     º  ˆ  « Ñ
                 .       › 
 12 ¢  ‚ Š  ˆ 
	  
 ƒ   
	œ  “  
   ½
  ¼ Š  ‚   	    ƒ­    	  ˆ  ‰
  Š ‹     ŒŽ  ‘	  	 ’   Š 
  † .‹ ‡
      ½ ® · “¶  ‘   ™   Ê ¯ «£  ­Ÿ›­ ‘    ¨   …
   ­œ  ‘ › 	Š   ª  “ 25š   	  "¾   "  
   ¨…  2017 “ “
 ­  
 “ 	   Š 
 ” •–‡ — ˜ 	    “   “  ̚šÒšš  šššš … ± ššš ššš ššš ”·šššš "± šššš šššš šššš "   ššš ššš žššš ššš
       ª    Æ    Ɛ  Š ¦  —šš ˜ Ç  šš­šš
	šš  ‹šš šš šš  “ Å  Ì   ­¨    ®˜ ¿ šš…
      ¦
 “     œ    šš ‹  .™    °    ’ 
  Š     —    ¢’ ¼  ˜
 “ ‡
                                                                 š
                                                               š
                                                          š
      . ‡ “   µ ͛  ¹ ­ ’ šš®… ‹ 
… À  £ ‘	       .   	  ˆ  ‰
   
 “ ¼  À  •      šš šš šš›š   ­œ  š šš šš  žš ššŸšš  ” ¡  ¢šš šš’ 
   Á  “•
 “ Ɛ  ¸    Š        	­   
                                                      šš šš šš›šš  šš šš šš¡šš šš
£  ššš £ššš  “ššš šš šš
 šš šš  ššš¤   ššššš “ššš ¥šš¦šš šš šš
                               —  ³
 ¦  ¢«  ´ – —  ­Š   ƒ … ¼   
 —Á …
       « 
  « 17 ¸  šš šš  šš   	  ‹šš  šš  šš• ” 	ššš    œ¦   	 ššÒ
  —  ³
 ¦  ¢«  ´ – —  ­Š   ƒ … ¼   
 —Á …
   šš šš šš›šš  šš šš šš¡šš šš
£  ššš £ššš  “ššš šš šš
 šš šš  ššš¤   ššššš “ššš ¥šš¦šš šš šš  šš šš ššœšš  ššŠ šš¦šš  ššº šš šš  šš šš’ šš­ššƒšš šš« “šš šš   šš šš’   šš šš¡šš šš«£
                                                          
  •      Š£ 
      §  ”… ‹ 	¨©
                                šš 	šš šš’ šš šš­ššœšš  ¼ššš šš šš¶
 Ã̚šš  šš šš šš šš  šš šš† “šššššš¶  ‡
      Ï	 œ’ 	 “ 
	  „ ¡  	­›   Á Ï œ’ “ ¼    “   Ç  ­
 	    šš 	šš šš’ šš šš­ššœšš  ¼ššš šš šš¶
 Ã̚šš  šš šš šš šš  šš šš† “šššššš¶  ‡     
  •      Š£ 
      §  ”… ‹ 	¨©  ¼   Ê  ˜ ‹ ‹Ÿ   	 ® Ÿ  » ¦  ª    Æ
                                     ˆ	 Š ”… ¬ “ ¢•  ”  250š
                                              250
                                                       ‹  žšššª ššš ššš 
 ‘šš« šš šš ¬šš šš šš  ‹šš  	ššš  šš šš šš® šš “šš šš
                                              250
      µ  Š‚ Ó 
 ¸ • É ¢ 	 ¼  ’  €˜    ˆ	 ¼ œ«
    ® ‹  “  ­  33 ˆ	 Š ”… ¬ “ ¢•  ”  250š š  ‹  žšššª ššš ššš 
 ‘šš« šš šš ¬šš šš šš  ‹šš  	ššš  šš šš šš® šš “šš šš  .  	¡  “®
  ¸ › ­  ÃÄ  ¼ 
                                       +  Œ 24)   	   ¸
                                                        “  Š     ’  
              .  
… “  º…   ¡Œ
 ˆ	   ¢ § ’        ‹  Œ… 9 +  Œ 24)   	   ¸   “  Š     ’     3500šššš   	  ¯  °­ ’  ¸ Š •Ä ¦ ’ ¢’ Ê  É   ­ ”…  ’ –      ¶…
                                      • ź… ­Š  “Á ’ (   œ
      µ  ‹šš šš šš­šš 
 ‹šš† šš šš šššš¨ “šš šš šš ¢šš šš šš  ( šš šš« 59) šš šš  ” ššš¨
  Å ¢šš•  ¬ ‚ 205 • ź… ­Š  “Á ’ (   œ  .2021  ¾
     ¼  ¼      ¢’ –˜ » Ÿ­  ­› 	 
                                      É    ¢•  ”  45   ¦
                                                         ‹ 
‡  œ )       	 ”˜ ” ¡    Š
        Ƙ “ ¼   ®’ Ç  ­
	 
 ¸ Å  ¬  ¶
 ¦ ½¶  ž Ÿ  . ª  “ 20 É    ¢•  ”  45   ¦  ‹ 
‡  œ )       	 ”˜ ” ¡    Š
    œ’£   Š “  ª   ¹   Ã
– ‹       	¡
                                                        °   ‹ ±  Š    ž Ÿ  ‹ ˆ 	šš šš  (
                                       Æ
                               ¢«
                                 "¾   "
                                       “
                                             ‹
                                            ƒ ‡
                                         ¿ ‡
         .¢ 
 	 — ˜ Ê Á   Ÿ¦  ¬    ž
 ®‡     Á  ¢«  "¾   "   Æ “  ¿ ‡  ƒ ‡ ‹ 
  °   ‹ ±  Š    ž Ÿ  ‹ ˆ 	šš šš  ( 
    —  ͛    ¨Ä « ž®­ ¼  А› 
   	¡  “
                                     — ˜ ¼’  	 ’  º
 ÃÄ  ‹Ÿ  —
                                                        — ˜   ¦   
    ²     ­œ   ª œ
      20 ¬ ¢•  ­ … ±
  ’  Œ 14 ¾  2003 à  16  ­œ    “
  ¢•  ”  140 — ˜ ¼’  	 ’  º
 ÃÄ  ‹Ÿ  —   — ˜   ¦   
    ²     ­œ   ª œ 
       	¡  “   œ’£ 
 ˆ‰ ›  ¢ª ® ®… ‹  “ Ɛ
                                       ‰
 œ  ‹ ¼
… ¬ “
                                                        ‹ ¢   “   ³   ­ Š ¦       300 “ 
          ‹  Ã	 «  Á  “ " Æ" “› ¦  “›  ‹  24
  «  54   ¦ ¢•  ”  86 ‰
 œ  ‹ ¼
… ¬ “  ‹ ¢   “   ³   ­ Š ¦                .      €©
                               ³
 ¦  ¢«  Ç • ¢€ ¢•  ”
      "± " 	 ¦  	   
  œ ’  «˜  	•… ¦« 
   Ž 	    ³
 ¦  ¢«  Ç • ¢€ ¢•  ”            .    100š “ 
	  ´    ” šš šš šš« “ššš ššš ‡ ̚ššÒššš  ”…  šš šš ššÁšš šš   ššš ššš   
…
                                                           ‘ ššŠ … µšš¶
 ”·šš ¢ ¦
… ¬ ¡   žšš šš
                                 šš šš šš­ššššš  	ššššš ššššš   šššš 	šššš¡šššš  —ššš ššš
      šš¨ šš 
 " ššŸšš šš …   " ¸ šššŠ “šš ššÁšš ˜ ¢ Á­ Õ 
 šššš  " šš šš
 šš šš«˜   " ¢šš ššÁšš 
    šš šš šš­ššššš  	ššššš ššššš   šššš 	šššš¡šššš  —ššš ššš  ‘ ššŠ … µšš¶
 ”·šš ¢ ¦
… ¬ ¡   žšš šš 
  ¬šš Žšš šš  » ššš šššŸššš­ššš "“šššš šššš šššš " šššŠ ššš¦ššš ‹ššššššš … »  ššššššš ¼šš šš¦šš šš
                                                           ¸ šš šš šššš šššš 	šššš  ¸ šššššššš… ‹šššš  	šššššš “šššš ˆ ššš ššš ššš¨
                               ‰
 ššœšš šš ‹ššš ¼ššš
… ¬ššš “ššš ¢ššššš• 
       ­ 	Š    ˆ  ­   
 
 ‘  ´ – “ ‚¦  ” ¨ à   “ ­ ®  ‰
 ššœšš šš ‹ššš ¼ššš
… ¬ššš “ššš ¢ššššš•   ¸ šš šš šššš šššš 	šššš  ¸ šššššššš… ‹šššš  	šššššš “šššš ˆ ššš ššš ššš¨  ­º   Ó   "» šš
 šš" ˆ	ª ¦     ‹   ­¨   ˜
                                                            ššššš  
 “šššš ˆ   ššššššššš   ššš ššš ššš®ššš ššš  ¹ššš­ššš ššš  “šššš
                                    ˆ	 Š ¸   
              “ 
 ¦  • 	 
 “ ®… ¬­   ¬ ‹ 
 . Ÿ œ    Š
    ˜     33 ˆ	 Š ¸          ššššš  
 “šššš ˆ   ššššššššš   ššš ššš ššš®ššš ššš  ¹ššš­ššš ššš  “šššš  ¼ ­   à šš šš šš £ ¼ ¶
 ‚Å     
    ­«É
                                       626
                                                              
    	šš ·šš ššº šš¡šš  šš šš šš 	šš  ˆ  ‰
      ¬  ª  ¬  ¦  µ ¹ €
  ’ —  ¼
Ž ¢  
 ‘‚«É ¹   ÃÄ   300   šš¦šš ¢šššš•  ”šš šš šš 626   
    	šš ·šš ššº šš¡šš  šš šš šš 	šš  ˆ  ‰
 .    ž œ’
 ‹ ‡ —
                                    .¢•  ”
                                                             ˆ ¦  º 
                     .  º‡   ­œ­       .¢•  ”                     ˆ ¦  º  2021ššš       ­œ   UNÐ bL×
                                                              šš šš
 šš šš  ”‰ šššššššš’" ˆ 
 šššš šššš šš šš šš šš šš
      wKB W1d                     X U « nÝu¹                          šš šš
 šš šš  ”‰ šššššššš’" ˆ 
 šššš šššš šš šš šš šš šš  7 W×HB « w WL²² «
                                                                     š
                                                               ššš šššŠ	šššº » šššššššššš«… —šššš ššššš  ššššš ššššš ššššš¶
                               7 W×HB « w WL²² «                        ššš šššŠ	šššº » šššššššššš šš«… —šššš ššššš  ššššš ššššš ššššš¶
                                                                     š
                               W¹b½_« U½Ë—u sŽ U¼b¹ l dð WF U'«
        	  ‹  Ÿ Ÿ’ £˜ ¬ ¶  £ ‹ €©  —  ‘œ  ‹Ÿ ¢
       " šš šš¨šš šš šš šš"  šš šš šš¡ššŒ µššš  šš šš® šš  ‚ššš ššš Ê	šš šš  šš šš­šš šš šš
       “Š  ½
  £
 “« « €… ”
  
Ž ”Ë ̺’ › º…       sO Q² « ‰uŠ ‰błË —RÐ s ·ËU Ë sO³ «d Ë qO U×ð ÊËœ sO³Žö  «—U³²š«Ë  «œ«bF²Ý«
                       .“­  ¢¨ ’ £
    ¶  
   †  º˜ £  ®
   ˆ  ¨ ‘ ¦ «   ‚   ¬ 	¡   ¢šš ššÆ‚šš šš 
 žšš ‚šš   šš šš šš šš “šš ¢ ‚   Œ  ½
 ššŒ ‹šš "± šš šš šš "        Á  ¦ ¨
      Ì ¨ –˜ “šš ‰‡ “   É  ®  “ ½
   Š   ©« ”˜   œ­ šš  šš¨…   
  šš® šš šš    ¨ ¢šš’ “šš šš   šš ššºÉ šš ‚ššƒšš  ”… ššš­ššš¨  ššššš 	ššššš
‡ “šššš ¬ššš ššš ššš ššš 
  “ ‘	ššš ššš  ˆ šššŸššš “ššš
 šššƒššš 
 
‡ ¬šš­šš šš šš  ššš 	ššš
… ‹ššš  	šššš
                           š
      ­›’ šš 
	šš šš ššª šš«  ͚š šš šš šš
 Ç šš šš• ‹ššŸšš’ ¢šš  –˜ •  ¦’ ‹ššŸš­š š  ˆ    	
Ž   œ ’ ¢  “  ˆ	 	   £ › 
   ›   ­ ª ®˜  ¬ššš ššš £ ‚ššššššš¨
 šš šš šš šš šš’  šššš¦šššš   ‚ ›’  ®˜ ”
     Ã
 Ÿ  ¢«­   ’  	 «
       ¨ ›  ¨  œ 	  
   ššŠ "Ã	 œ " ”… • ¦      11 ¼  œ« ÃÄ   Ò   °  • ¤
 à   º ’   ‰  “   “šš  šššššš ššŸšš šš  šššš ̚šš … šššš šššš
    ššš®É ššš 	   ”
 
  ššš
 ššš¨ »
 šš šš¦šš šš ššºÉ
                        Î ® œ £     ( €‚ƒ ) „ … 
…  ‰ ‰ 
 Ã 
 ‘ … ¼’     Š ˆ	 
       ؚš šš›šš  “šššš
 šš šš šš ššŠ˜  ššš ššš   . ‰  £
      » šš ˆ	šš­šš ¼šš ššŠ šš  Š ‹šš  šš›šš šš šš’ 	­ ’ ”… ‹Ÿ­ £
      .  ®Ž’ — ˜ ¿ …     .   	                   šš šš ššœšš  ”·šššššš  ššš ššš ššš¦ššš
  ššš šššÁššš ššš  žšššš šššš
      “ ’
 ¸ ššÁšš¡šš   Œ ‹šš “šš ‚šš šš šš  ³ šš šš šš«  šš­ššº
 ‘ ššš …  ‹šš ̚  ¬šš šš ‚šš  ¬šš Žšš’ ½šš¶šš ³šš­ššÅšš  ̚š šš  ´ššš – —ššš ˜ ššš ššš¶˜
  ššš 	ššš
‡ ‹ššš   ššš ššš ššš šššŠ
  ‹šš ̚  ¬šš ššŠ šš  ‘ šš šš  šš šš šš
… šš šš šš šš £  šš šš šš šš
       šš 	šš šš  ”Žššš ½ šš ššÁšš
 Ç ššš’ Ê	šš šš  ššš 
	ššš   šš® šš  “šš
‚šš šš šš  ¹ššÁšš šš   ¢ Š  µšš ¢šš• šš šš  šš šš šš
 ¢Ÿ›  ššš¦ššš  µšš    šš šš šš£ “šš ”šš¨  šš šš  ¬šš šš £   ’  ššš¦ššš  ٚš šš ”˜   † — ˜  
 Ÿ      Ê ¯ « Ä  ¢ ’	­
                  .Ì Ÿ   Š
 ° ¦   ­  
   šš šš šš ˜  ššš ššš ššš
£ ”
	ššš ššš “šš šš  ššš 	ššš
‡ µššš ¢šš šš šš šš•Žšš’ šššŽššš’
  ššš ššš šššº‡     ššš ššš ššš£ ¢šš šš šš šš¡šš’
  	šššššššš®  ¨’
    	
‡ ‘   µ    Á
      —šš ˜  šš šš šš šš šš  ššš†	ššš† ‹ššš    ššššššŠ ˆ 	ššš ššš ¸ šššš›šššš  šš šš šš
 	šš šš    ­  ‚Á
 
        
 ¬  º ¦  ˆ	  Æ ž  º   	ššŠ šš šš šš  šššš®… ‹ššš  šš šš
	šš
 šš šš šš šš’  µšš ¹šš šš šš šš šš šš ˆÄšššš¡šššš šššš  šššš šššš 	šššš šššš 
 “ššš›ššš ššš
      ‰
 œ’ ‹ ¼ Ÿ­’   ‹ ¼  ƒ› “­«  ¸ Á¡   ¶  .    

 µ « — ˜ •Ú ® ˜ ¢’ “   ¬ ‚   œ ’  ‚ ›  ¢  ˜ ”
  ¢          .  ›    ­    ’ µ¶
 ”
   Á
      › ºŽ    §  ¢   ¦ Ÿ
  	  ¼  ¼ ¦
 µ¶
 ‰Ž  µ « — ˜ ¬ ‚  £  
 ˆ  ‚Á
 ‘	  ˆ ¨   ®  ®…
 ." 
 ¨" »
 ¦  ºÉ       “ššš ššššš ššššš šššššÆššššš   šššššššš¦šššššššš  žšššššš šššššš†… šššššššš ššššššššŒ
      ‹ ž ›      £­  –
  šš®
 šš 
  Å  ¼ ª «       

 20 “  Á  ¹ Á ’
 .à œ   ¨… 21 ³   

  šš® ”…   ššššššš ššššššš   ššššššššššššš…
    šššš®·šššš 	šš šš šš’ Å ¸ ššš ššš† “šššš  ššš ššš’  	ššš ššš ššš«
           .¼ …  “ ¸ÄÄ  —  
… Ï	¶ 
… ¼   ‡ ¼­  .  ® “ ˆ    Á ¹ Á ’ ”… §   ­  “
 ƒ 
 
‡ ¬­      ›  µ ¡’ 	 ’ ¢  	
‡  ˆ  Å  ¬ ‚ °­  –˜ “›  ¨’
      ‚ ÆÍ                       wI²*« t ù« b³Ž                ± Á  šš   šš šš šš šš   šš šš šš
 Ä        — ˜ šš šš¶˜ žšš   	šš šš    
 	  ¢ ‰  —šš ˜
   1   2   3   4   5   6